Bazı şeyler modadan ötedir. Geleneksel kıyafetler gibi. Miss Mexico birkaç gün önce, 2020 yarışmacılarının ülkenin geleneksel kıyafetlerinin tasarımcı yapımı versiyonlarını taşıdığı fotoğrafları yayınladı ve bu görüntüler hızla viral oldu. Kostümler kadar fotoğrafçıların çıkardığı işin de bundan katkısı büyüktü.

2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing
2020 Miss Mexico Contestants Compete In Traditional Outfits And They Are Amazing

Miss MexicoInstagramFacebookboredpanda